צור קשר

פרישה

מס שבח

ביטוח לאומי

מס הכנסה

מי אנחנו

דף הבית

חינם - בדיקה און ליין

שילמת הרבה למס הכנסה ? מכרת דירה או מגרש ושילמת אלפי שקלים מס שבח ? ניכו לך יותר מידי דמי

ביטוח לאומי? תן למומחים של צוות Max-Tax למצות את  כל הזכויות המגיעות לך. הבדיקה ללא תשלום ובדיסקרטיות מוחלטת. עמלה משתלמת רק על בסיס הצלחה.

 

את השאר נעשה נעשה כבר אנחנו עבורך.

חוות דעת מומחה

מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפניו חייב פעמים רבות להצטייד בחוות דעת של

מומחה לצורך הוכחת טענותיו.
חוות דעת דיני עבודה
פוטרת ? פגעו בזכויותיך? אתה זקוק לייעוץ מקדמי,חוות דעת לבית המשפט ?המומחים של Max-Tax  יתנו לך מענה מקצועי ומהימן ,יחשבו את הסכומים המגיעים לך , ויעריכו את סיכוייך בתביעה בבית המשפט .חוות הדעת/יעוץ ניתנת בעניין- פיצויי פיטורים, התפטרות, זכויות עובדים, הרעת תנאים, חוזה עבודה אישי, נשים בהריון, הכרה ביחסי עובד מעביד, הלנת שכר, הפליה בעבודה, ועוד.
חוות דעת כלכלית
נדרשת עדות בעלת היבט כלכלי בבית משפט? זקוק לחוות דעת בעניין חישוב חוב הכולל חישובי ריבית והצמדה ? זקוק לחישוב מורכב כולל ריבית פריים, ריבית פיגורים, ריבית חשב כללי, מדדי תשומות הבנייה ? רואי חשבון של  Max-tax הינם בעלי ניסיון מקצועי בעניין וישיגו עבורך הלקוח את התוצאות הטובות ביותר.

לפרטים נוספים לחץ כאן

תכנון מס לפני פרישה

עזבת את מקום העבודה ? פוטרת? למשוך את כספי התגמולים ? לפרוס את הפיצויים קדימה או

אחורה לכמה שנים ? לבקש רצף קצבה ? לבקש רצף פיצויים ? לבחור בין הקטנת הזיכוי ממס בפנסיה חודשית לבין הקטנת תקרת הפטור לפיצויים?
חשוב שתדע כי כל החלטה פזיזה שתקבל על דעת עצמך בנושאי מיסוי הינה בלתי הפיכה ועלולה לעלות לך כסף רב !
המומחים של Max-Tax  יעשו לך סדר בבלגן יבצעו את תכנון המס המיטבי עבורך ויחסכו לך עד עשרות אלפי שקלים.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 16/2003
הנדון: התרת הוצאות ריבית ריאלית בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין

כללי
בתיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג
-1963 (להלן: "החוק") הוסף סעיף 39א' לחוק המהווה הוראה קבועה שתחילתה ב-7.11.01. בסעיף 39א' לחוק נקבע כי במכירת זכות במקרקעין, שנרכשה לאחר 7.11.01, יותרו בניכוי תשלומי ריבית ריאלית בחישוב השבח, בתנאים ובאופן כפי שנקבעו בסעיף ובתקנות.
עובר לתיקון 50,עמדת שלטונות מיסוי מקרקעין היתה כי אין להתיר בחישוב השבח, הוצאות ריבית ריאלית שהוצאו לרכישת זכות במקרקעין ו/או להשבחת המקרקעין. פרשנות זו נתמכה בחוק ובפסיקה אשר קבעה כי סעיף 39 לחוק מהווה רשימה קבועה וסגורה של הוצאות.
לאחרונה, ביום 17.3.03, ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין ע"א 4271/00, מ. ל. השקעות ופיתוח בע"מ נ' מנהל מס שבח באר שבע,אשר שינה את ההלכה וקבע כי הוצאות ריבית ריאלית אשר הוצאו בשל הלוואה שנלקחה לרכישת או השבחת נכס מקרקעין יותרו בניכוי בחישוב השבח גם לגבי נכסים שיום רכישתם לפני 7.11.01....
קרא בהרחבה

 

הרפורמה במס - הקלות במס הכנסה לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

החל מה - 1 בינואר 2003 השתנתה שיטת הטלת המסים בישראל. במסגרת השינוי הוטל מס על הכנסות ריבית מתוכניות חיסכון ומפיקדונות, בידי מי שהכנסותיו אינן אינטגרליות לעסק. באיגרת זו נפרט את עיקרי הטלת המסים על הפיקדונות ותוכניות החיסכון, לאור הרפורמה במס, אשר נכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2003 .
מיסוי זה מתייחס לרווחים מתוכניות חיסכון ופיקדונות אשר נבעו לאחר ה -
1 בינואר 2003. כלומר, כל הכנסות הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים אשר נצברו על ידי תוכניות

החיסכון או הפיקדונות עד ליום 1 בינואר 2003, פטורים ממס.
 המס חל רק על התשואה (הרווח) של תוכניות החיסכון והפיקדונות שנבעה החל מיום 1.1.2003, ולא על הקרן.
חשבונות משותפים - הכנסות מריבית, הנובעות מפיקדון או מתוכנית חיסכון שבבעלות
משותפת בידי מספר שותפים, יחולקו באופן שווה בין כל השותפים. במידה וחלקם של השותפים בתוכנית החיסכון או הפיקדון אינו שווה, עליהם להוכיח זאת לפקיד השומה באמצעות מסמכים. כאשר אחד מהשותפים בחשבון זכאי לפטור, יינתן הפטור על הכנסות השותף הזכאי לו בלבד (נושא הפטורים יוסבר בהמשך)...קרא בהרחבה

 

פרישה לגמלאות
שינויים לא מעטים ניכרים מעתה בחייך עם פרישתך לגמלאות ממקום עבודתך. בין השאר, גם חלק מהוראות מס הכנסה החלות עליך, כגמלאי/ת, שונות מאלה שחלו עליך כשכיר/ה, ועלון זה מיועד להבהירן.

מיהו גמלאי ומהו גיל פרישה?
מינואר 2004, גמלאי הוא מי שמלאו לו: בגבר 60 שנה ובאישה 55 שנה ומי שפרש בגין נכות יציבה (קבועה) של 75%.
מחודש אפריל
2004, ייקבע גיל הגמלאי בהתאם לחוק גיל הפרישה העלאת גיל הפרישה תהא בהדרגה ותפרס במשך מספר שנים.


מהי קצבה?
לעניין גיל פרישה, קצבה (פנסיה) היא התשלום החודשי המשולם לגמלאי (או חלילה לשאיריו) מהמעביד, או מקופת הגמל.
כמו כן, משולמת קצבה חודשית לגמלאי על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שאינה נחשבת להכנסה.

מהו מענק?
מענק פרישה (או פיצויי פרישה) הוא סכום המשולם לעובד עקב פרישה מהעבודה בתנאים מסוימים.
במקרה של מוות משולם המענק לשאירי העובד (או לזכאים אחרים)...קרא בהרחבה

 

מדריך למוכר דירת מגורים
דירת המגורים זכתה ליחס מיוחד בתיקון מספר 45 לחוק מס שבח בכל הקשור לשיעורי מס  הרכישה  החדשים.

לעניין מס הרכישה מבחין התיקון בין דירה יחידה לדירה נוספת כשלדירה יחידה מוענקת מדרגת מס נוספת בשיעור של
0.5%.

ראוי לציין כי בסוגיא זו איבחן המחוקק בין הדירה הנרכשת שהגדרתה הינה בהתאם להגדרת דירת מגורים במס רכישה לבין מניין הדירות הנוספות שבבעלות הרוכש, כשלעניין זה

 
 זה מפנה המחוקק לתוכן הוראת סעיף 49ג' הרלוונטית למס שבח. דא עקא שלצורך מניין הדירות הנוספות משתמש המחוקק בהגדרת "דירת מגורים" במס רכישה הרלוונטית לסעיף 91א) לחוק דבר שגורם להחמרה אצל הנישום כפי שיווכח להלן. ...קרא בהרחבה

 

 

 מי אנחנו | החזר מס  | החזר ביטוח לאומי | החזר מס שבח | תכנון לפני פרישה | טיפים | רואה חשבון

 

       פיצויים | חוות דעת מומחה | פרסומים מקצועיים | לינקים | תנאי שימוש | סיפורי הצלחה | מפת האתר  

free tracking

2007

 ©

כל הזכויות שמורות לMax Tax -